|  Call 01495 272001  |  Email cwmcarn-vc@caerphilly.gov.uk  |      Archebwch nawr >
Aros gyda ni

Ailgysylltwch â’r byd natur yng Nghoedwig Cwmcarn

Mae Coedwig Cwmcarn wedi’i amgylchynu gan goedwigaeth a bywyd gwyllt, ac mae’n cynnig cyfle i gael egwyl heddychlon ac ymlaciol. Mae dewisiadau’n cynnwys cabanau moethus newydd, podiau glampio neu safle gwersylla traddodiadol.

Cabanau Moethus

ARGORED – Mae modd llogi dros y ffôn ar 01495 272001, bob dydd rhwng 10am a 2pm.

Mae chwe chaban newydd bellach yn rhan o’n cynnig llety i ymwelwyr yng Nghoedwig Cwmcarn. Gyda lle cysgu ar gyfer 2 – 6 o bobl, mae’r cabanau â dodrefn wedi’u cwblhau i safon uchel iawn. Mae gan bob gegin osod ac ystafell ymolchi gyda chawod a thoiled ynghyd â theledu, gwely dwbl maint llawn ac ardal fyw gyda gwely soffa (mewn cabanau sydd â lleoedd cysgu o 4+). Mae’r drysau dwbl yn agor ar feranda â decin sydd ag ardal eistedd a golygfeydd godidog.

Deffrowch i glywed adar yn trydar ac awyr iach y goedwig o’ch cwmpas. Ymhlith y coedwigoedd mewn llecyn tawel, mae’n ddarn bach o dawelwch. Os hoffech chi rhagor o gyffro, mae’r maes chwarae antur yn agos (ond nid yn rhy agos!) ynghyd â gweithgareddau dŵr, llwybrau cerdded a beicio, Caffi’r Gigfran a’r ganolfan ymwelwyr.

Mae prisiau’n cychwyn o £252 am 3 noson yn ystod y cyfnod llai prysu.

Bach – lle i 2 oedolyn a 2 blentyn
Canolig – lle i hyd at 4 oedolyn, neu 2 oedolyn a 2 blentyn
Mawr – lle i hyd at 4 oedolyn a 2 blentyn

Tymor tawel Anterth y tymor
(Hydref – Mawrth)

Bach £76
Canolig £84
Mawr £92

(Ebrill – Medi)

Bach £95
Canolig £105
Mawr £115

Gallwn ddarparu dillad gwely am £9 yn ychwanegol.
Nid yw’r cabanau’n gyfeillgar i anifeiliaid anwes

Archebwch nawr >

Codennau

AR GAU YN BRESENNOL

Mae deg pod glampio gennym yn y goedwig. Mae ein podiau â dodrefn wedi’u haddurno’n gyfoes ac yn cynnwys gwelyau dwbl cyfforddus ynghyd ag oergell fach, tegell, hambwrdd lluniaeth, trydan a gwresogydd. Mae prisiau’n cychwyn o £58 yn ystod y cyfnod llai prysur, ac mae man cysgu o 2 oedolyn a 2 blentyn, gyda thâl ychwanegol o £6 y set o welyau bync y nos, os oes angen.

Mae podiau heb ddodrefn ar gael lle mae modd i chi ddod â’ch offer gwersylla eich hun. Mae modd dod â’r ci hefyd, gan fod pob pod heb ddodrefn yn addas i anifeiliaid! Byddwch chi’n parhau i fod yn gynnes ac yn glyd gan fod gwresogydd a chyflenwad trydan yn cael eu darparu. Mae prisiau’n cychwyn o £42 yn ystod y cyfnod llai prysur, ac mae lle cysgu ar gyfer 2 – 4 o bobl.

Tymor tawel Anterth y tymor
(Hydref – Mawrth)
Mawr £46
Bach £42
 dodrefn £58

(Ebrill – Medi)
Mawr £52
Bach £47
 dodrefn £63

Mae bynciau ar gael i’w llogi am £6 y noson (plant hyd at 10 oed).
Pod â dodrefn – nid yw’n cynnwys dillad gwely.
Mae dau o’r podiau heb ddodrefn yn gyfeillgar i anifeiliaid anwes – hyd at ddau gi.

Archebwch nawr >

Y Maes Gwersylla

AR GAU YN BRESENNOL

Mae caeau Cwmcarn yn wastad ac maen nhw wedi’u tirlunio a’u cynnal drwy gydol y flwyddyn ac maent ar gael i bebyll sydd â lle i hyd at chwe pherson gysgu (ffoniwch er mwyn cadarnhau). Mae defnydd o’r cyfleusterau cawod a thoiled 4 seren (yn ôl Croeso Cymru) ynghyd â safle golchi dillad, cegin ac ardal gwaredu gwastraff cemegol i gyd wedi’u cynnwys ac maen nhw o fewn cyrraedd y meysydd pebyll. Mae cysylltiad trydan ar gael am £3.50 y nos ar gyfer pob maes.

Archebwch nawr >

Carafanau a Chartrefi Modur

ARGORED – Mae modd llogi dros y ffôn ar 01495 272001, bob dydd rhwng 10am a 2pm.

Mae lleiniau caled ar gael ar gyfer carafanau, cartrefi modur a faniau gwersylla. Mae defnydd llawn o’r cyfleusterau a chysylltiad trydan wedi’u cynnwys yn y pris nosweithiol.

Archebwch nawr >


Cyfleusterau’r Maes Gwersylla

Canolfan Ymwelwyr
Caffi’r Gigfran
Yn Derbyn Taliadau Cerdyn
Bloc Cawodydd
Toiledau
Cysylltiad Trydan
Gwaredu Gwastraff
Cegin
Golchdy
Parcio
  • Caerphilly County Borough Council logo
  • Natural Resources Wales