|  Call 01495 272001  |  Email cwmcarn-vc@caerphilly.gov.uk  |      Archebwch nawr >
Aros gyda ni

Ailgysylltwch â’r byd natur yng Nghoedwig Cwmcarn

Mae Coedwig Cwmcarn wedi’i amgylchynu gan goedwigaeth a bywyd gwyllt, ac mae’n cynnig cyfle i gael egwyl heddychlon ac ymlaciol. Mae dewisiadau’n cynnwys cabanau moethus newydd, podiau glampio neu safle gwersylla traddodiadol.

Cabanau Moethus

AR GAU YN BRESENNOL

Mae chwe chaban newydd bellach yn rhan o’n cynnig llety i ymwelwyr yng Nghoedwig Cwmcarn. Gyda lle cysgu ar gyfer 2 – 6 o bobl, mae’r cabanau â dodrefn wedi’u cwblhau i safon uchel iawn. Mae gan bob gegin osod ac ystafell ymolchi gyda chawod a thoiled ynghyd â theledu, gwely dwbl maint llawn ac ardal fyw gyda gwely soffa (mewn cabanau sydd â lleoedd cysgu o 4+). Mae’r drysau dwbl yn agor ar feranda â decin sydd ag ardal eistedd a golygfeydd godidog.

Deffrowch i glywed adar yn trydar ac awyr iach y goedwig o’ch cwmpas. Ymhlith y coedwigoedd mewn llecyn tawel, mae’n ddarn bach o dawelwch. Os hoffech chi rhagor o gyffro, mae’r maes chwarae antur yn agos (ond nid yn rhy agos!) ynghyd â gweithgareddau dŵr, llwybrau cerdded a beicio, Caffi’r Gigfran a’r ganolfan ymwelwyr.

Mae prisiau’n cychwyn o £252 am 3 noson yn ystod y cyfnod llai prysu.

Bach – lle i 2 oedolyn a 2 blentyn
Canolig – lle i hyd at 4 oedolyn, neu 2 oedolyn a 2 blentyn
Mawr – lle i hyd at 4 oedolyn a 2 blentyn

Tymor tawel Anterth y tymor
(Hydref – Mawrth)

Bach £76
Canolig £84
Mawr £92

(Ebrill – Medi)

Bach £95
Canolig £105
Mawr £115

Gallwn ddarparu dillad gwely am £9 yn ychwanegol.
Nid yw’r cabanau’n gyfeillgar i anifeiliaid anwes

Archebwch nawr >

Codennau

AR GAU YN BRESENNOL

Mae deg pod glampio gennym yn y goedwig. Mae ein podiau â dodrefn wedi’u haddurno’n gyfoes ac yn cynnwys gwelyau dwbl cyfforddus ynghyd ag oergell fach, tegell, hambwrdd lluniaeth, trydan a gwresogydd. Mae prisiau’n cychwyn o £58 yn ystod y cyfnod llai prysur, ac mae man cysgu o 2 oedolyn a 2 blentyn, gyda thâl ychwanegol o £6 y set o welyau bync y nos, os oes angen.

Mae podiau heb ddodrefn ar gael lle mae modd i chi ddod â’ch offer gwersylla eich hun. Mae modd dod â’r ci hefyd, gan fod pob pod heb ddodrefn yn addas i anifeiliaid! Byddwch chi’n parhau i fod yn gynnes ac yn glyd gan fod gwresogydd a chyflenwad trydan yn cael eu darparu. Mae prisiau’n cychwyn o £42 yn ystod y cyfnod llai prysur, ac mae lle cysgu ar gyfer 2 – 4 o bobl.

Tymor tawel Anterth y tymor
(Hydref – Mawrth)
Mawr £46
Bach £42
 dodrefn £58

(Ebrill – Medi)
Mawr £52
Bach £47
 dodrefn £63

Mae bynciau ar gael i’w llogi am £6 y noson (plant hyd at 10 oed).
Pod â dodrefn – nid yw’n cynnwys dillad gwely.
Mae dau o’r podiau heb ddodrefn yn gyfeillgar i anifeiliaid anwes – hyd at ddau gi.

Archebwch nawr >

Y Maes Gwersylla

AR GAU YN BRESENNOL

Mae caeau Cwmcarn yn wastad ac maen nhw wedi’u tirlunio a’u cynnal drwy gydol y flwyddyn ac maent ar gael i bebyll sydd â lle i hyd at chwe pherson gysgu (ffoniwch er mwyn cadarnhau). Mae defnydd o’r cyfleusterau cawod a thoiled 4 seren (yn ôl Croeso Cymru) ynghyd â safle golchi dillad, cegin ac ardal gwaredu gwastraff cemegol i gyd wedi’u cynnwys ac maen nhw o fewn cyrraedd y meysydd pebyll. Mae cysylltiad trydan ar gael am £3.50 y nos ar gyfer pob maes.

Archebwch nawr >

Carafanau a Chartrefi Modur

AR GAU YN BRESENNOL

Mae lleiniau caled ar gael ar gyfer carafanau, cartrefi modur a faniau gwersylla. Mae defnydd llawn o’r cyfleusterau a chysylltiad trydan wedi’u cynnwys yn y pris nosweithiol.

Archebwch nawr >


Cyfleusterau’r Maes Gwersylla

Canolfan Ymwelwyr
Caffi’r Gigfran
Yn Derbyn Taliadau Cerdyn
Bloc Cawodydd
Toiledau
Cysylltiad Trydan
Gwaredu Gwastraff
Cegin
Golchdy
Parcio
  • Caerphilly County Borough Council logo
  • Natural Resources Wales